એક પરિણિત સ્ત્રી કુંવારા છોકરાનાં પ્રેમમાં પડી, એકલતાંમાં બન્ને થયાં નગ્ન અને ત્યારબાદ શરૂ થયું એવું……..

0
993

U.S. President Joe Biden will nominate Jane Hartley, a former ambassador to France, to serve as ambassador to Britain, the Washington Post reported on Friday, citing two people with knowledge of the decision.
A White House spokesperson declined to comment.
The role is considered one of the most prestigious ambassador postings for a U.S. president to fill.
Hartley was a campaign bundler for former President Barack Obama, raising more than $500,000 for his reelection bid in 2012.
U.S. President Joe Biden will nominate Jane Hartley, a former ambassador to France, to serve as ambassador to Britain, the Washington Post